วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

เมนทอสกับน้ำอัดลม

เมนทอสกับน้ำอัดลม



และกระดูกเชื่อมต่อกันได้อย่างไร